Tổ chức, cá nhân hỏi – Cơ quan chức năng trả lời
Tên tổ chức, cá nhân Công ty TNHH MTV khai thác công trình Thủy lợi Đắk Nông
Email 
Địa chỉ 
Điện thoại 
Tiêu đề
Hỏi   Kiến nghị 1: Các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đa phần được xây dựng từ lâu, đã xuống cấp cần được đầu tư sửa chữa, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình. Đề nghị các cơ quan ban, ngành và địa phương quan tâm hơn nữa trong việc hỗ trợ kinh phí để đầu tư sửa chữa, nâng cấp hoàn thiện các công trình thủy lợi hư hỏng, xuống cấp nhằm nâng cao hiệu quả các công trình thủy lợi, đáp ứng được nhiệm vụ tưới, tiêu, cấp nước cho kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
Kiến nghị 2: Khó khăn: Việc cắm mốc hành lang bảo vệ công trình gây khó khăn cho Công ty trong công tác quản lý, khai thác, bảo vệ công trình; đến thời điểm hiện tại, Công ty chỉ có 02/200 công trình được cắm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ công trình. Đề nghị: UBND tỉnh xem xét, bố trí nguồn kinh phí cho các Sở, Ban ngành chuyên môn thực hiện việc cắm mốc hành lang bảo vệ công trình thủy lợi
Kiến  nghị 3: Khó khăn: Tình trạng lấn chiếm hành lang, an toàn công trình thủy lợi trên địa bàn còn nhiều phức tạp; phần lớn các trường hợp vi phạm xảy ra đối với những công trình gần khu dân cư rất đa dạng như: trồng cây lâu năm; xây dựng nhà ở, quán, chuồng trang trại chăn nuôi, đổ rác thải tại các công trình đầu mối,tự ý vận hành, phá hỏng lấy cắp thiết bị vận hành cống lấy nước dưới đập… đến nay, Công ty đã phát hiện và lập biên bản vi phạm đối với 537 trường hợp và đã xử lý, giải quyết được 111 trường hợp, còn lại 426 trường hợp chưa xử lý.
Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, các huyện, thị xã thành lập các đoàn kiểm tra, xử lý nghiêm minh các trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn công trình thủy lợi theo Nghị định 139/NĐ-CP của Chính phủ.
Kiến nghị 4:
Khó khăn: Hệ thống sổ bộ, bản đồ giải thửa của các địa phương đã cũ gây nhiều khó khăn trong việc xây dựng dữ liệu diện tích tưới các công trình thủy lợi.
Đề nghị: Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét chỉ đạo các địa phương cập nhật bản đồ giải thửa, hỗ trợ công ty để rà soát diện tích được tưới từ công trình thủy lợi phù hợp với thực tế.
File đính kèm hỏi
PHẦN TRẢ LỜI
Trả lời    

Kiến nghị 1,2: Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời (Công văn số 2359/SKH-THQH ngày 30/11/2017):

- Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 02 dự án đã được đầu tư từ nguồn vốn ODA để sửa chữa, nâng cấp cho các công trình thủy lợi đã bị hư hỏng, xuống cấp; cụ thể: Dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên (04 công trình) và dự án sửa chữa nâng cao an toàn đập (WB8). Đề nghị Công ty TNHH MTV khai thác công trình Thủy lợi Đắk Nông làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tiến hành rà soát gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, đầu tư các công trình còn lại từ nguồn vốn: Cấp bù thủy lợi phí, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, nguồn vốn ODA đầu tư cho các công trình thủy lợi.

- Hiện nay, nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương của tỉnh rất hạn hẹp, không còn nguồn để bố trí đầu tư cho việc cắm mốc hành lang bảo vệ nói trên. Vì vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Công ty TNHH MTV khai thác công trình Thủy lợi Đắk Nông cân đối từ nguồn cấp bù thủy lợi phí; trường hợp nguồn cấp bù thủy lợi phí không đủ để thực hiện, đề nghị Công ty TNHH MTV khai thác công trình Thủy lợi Đắk Nông tổng hợp báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, giao nhiệm vụ trên cho UBND các huyện thực hiện cắm mốc đối với các công trình trên địa phương quản lý từ nguồn ngân sách của huyện.

Kiến  nghị 3: Vấn đề này đã được UBND các huyện trả lời cụ thể như sau:

UBND huyện Đắk G’long (Công văn số 3615/UBND-NN ngày 01/12/2017):

Trên địa bàn huyện hiện có 43 công trinh thủy lợi đáp ứng tưới tiêu cho gần 60% diện tích các loại cây trồng. Trong dó UBND các xã quản lý 13 công trình (chủ yếu là các hồ đập có dung tích thiết kế nhỏ), Công ty TNHH MTV khai thác các công trình thủy lợi Đắk Nông được UBND tỉnh giao quản lý, vận hành 30 công trình.

Từ năm 2009 đến nay, qua rà soát các công trình do Công ty TNHH MTV khai thác các công trình thủy lợi Đắk Nông quản lý đã phát hiện 66 trường hợp vi phạm quy định về bảo vệ công trình thủy lợi, trong đó, chủ yếu là vi phạm khoản 1; điểm a, b, khoản 2 và điểm d, khoản 4, Điều 9 Nghị định 139/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ. UBND huyện Đắk G’long đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, y ban nhân dân các xã phối hợp với Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông, chi nhánh Đắk G’long xử lý 10 trường hợp; các trường hợp còn lại đang được tiếp tục xứ lý (chủ yếu là xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng).

Mặt khác, do các công tnh thủy lợi hầu hết được xây dụng từ lâu với nhiều chủ đầu tư khác nhau, trong đó có cả các công trình do các lâm trường, xí nghiệp lâm nghiệp trên địa bàn làm chủ đầu tư sau đó bàn giao lại cho địa phương quản lý; do vậy khi Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông giao cho Công ty TNHH MTV khai thác công trinh thủy lợi Đắk Nông quản lý, vận hành hầu hết các công trình đều không có hồ sơ thiết kế, hồ sơ giải phóng mặt bằng; đồng thời các công trình cũng chưa được cắm mốc hành lang bảo vệ công trình thủy lợi. Vì vậy, đã gây khó khăn cho địa phương trong việc áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm trong lĩnh vực khai thác bảo vệ công trình thủy lợi theo Nghị định 139/2013/NĐ-CP (do người dân đã sử dụng đất trong hành lang bảo vệ công trình thủy lợi để sản xuất từ lâu, khi xây dựng các công trình chủ đầu tư chưa thực hiện giải phóng mặt bằng, hoặc không có hồ sơ giải phóng mặt bằng trong hành lang bảo vệ công trình thủy lợi).

Về lâu dài, để quản lý tốt các công trình thủy lợi trên địa bàn, đề nghị Công ty TNHH MTV khai thác các công trình thủy lợi Đắk Nông đề xuất với cấp trên bố trí kinh phí thực hiện giải phóng mặt bằng, cắm mốc hành lang bảo vệ công trình thủy lợi để chính quyền địa phương có đủ cơ sở pháp lý xử lý các hành vi vi phạm theo luật định. Mặt khác, cần tăng cường phối hp với chính quyền địa phương trong công tác kiểm tra, lập biên bản và xử lý ngay từ ban đầu, tuyên truyền cho các hộ dân sinh sống xung quanh các công trình nắm rõ các quy định của Nhà nước về khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi nhằm nâng cao ý thức của người dân trong lĩnh vực này.

UBND huyện Đắk Song (Báo cáo số 614/BC-UBND ngày 30/11/2017):

Hiện nay trên địa bàn huyện có 28 công trình thủy lợi phục vụ nước tưới cho sản xuất nông nghiệp của bà con nhân dân. Trong đó 22 công trình do Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi - chi nhánh Đắk Song quản lý, còn lại 05 công trình do UBND các xã quản lý sử dụng, 01 công trình chưa nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

Việc lấn chiếm hành lang, xây dựng nhà cửa, trồng cây lâu năm, đổ rác thải tại các công trình, phá hỏng lấy cắp thiết bị vận hành cống nước dưới đập theo nội dung kiến nghị là các công trình do chi nhánh thủy lợi Đắk Song quản lý, cụ thể như các công trình: Hồ Đắk Môl, Đập dâng Y Oanh, Đắk M’Ruong, Thuận Tân, Sình Muống, Đắk Toa, Đắk Pông Bê, Thôn 7, thôn 2, thôn 5, Đắk Nhai, Đắk Cai.

Trong năm 2016, 2017 phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với chi nhánh thủy lợi Đắk Song đã kiểm tra 113 hộ vi phạm về hành lang công trình thủy lợi, qua đó đã lập 66 biên bản vi phạm và đề xuất xử lý theo nghị định số 139/2013/NĐ-CP, ngày 22/10/2013 nghị định của Chính phủ. Tuy nhiên, đến nay đa phần là nhắc nhở yêu cầu trả lại vị trí đất cho công trình, chưa có trường hợp nào xử phạt về vi phạm hành chính. Đối với các công trình còn lại không có các tình trạng xảy ra vi phạm như trên.

UBND huyện giao UBND các xã, thị trấn kiểm tra, thống kê và tiến hành xử lý theo nghị định số 139/2013/NĐ-CP, ngày 22/10/2013 nghị định của Chính phủ đối với các hộ dân vi phạm tại các công trình trên địa bàn mình quản lý.

UBND huyện Đắk Mil (Công văn số 1757/UBND-NN ngày 24/11/2017):

Trên địa bàn huvện Đắk Mil hiện có 46 công trình thủy lợi, trong đó Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Đắk Nông quản lý 35 công trình thuỷ lợi và 01 Trạm bơm trung chuyển nước, còn lại 10 công trình thủy lợi do các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn quản lý; hầu hết các công trình thủy lợi nằm ở những khu vực xa khu dân cư, chưa được cm mốc ranh giới, mốc bảo vệ hành lang an toàn công trình nên việc theo dõi, quản lý bảo vệ và vận hành gặp nhiều khó khăn; mặc dù Ủy ban nhân dân huyện đã có nhiều văn bản chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, rà soát, tập trung xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn công trình thủy lợi, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ph biến, giáo dục các quy định của pháp luật về khai thác, bảo vệ các công trình thủy lợi,song tình trạng vi phạm vẫn diễn ra phức tạp do ý thức của một bộ phận người dân nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ các quy định của pháp luật, tận dụng diện tích hành lang công trình để canh tác nông nghiệp, xây dụng nhà ở, lán, trại, đổ rác thi trái quy định.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi; trong thời gian tới đ nghị Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Đắk Nông phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện triển khai các giải pháp như sau:

-  Tổ chức kiểm tra, rà soát, vận động người dân chủ động tháo gỡ các công trình nhà ở, lán trại xây dựng trái phép, không đổ rác thải trên đất hành lang công trình thủy lợi; phân loại đối tượng lấn chiếm để trồng cây hàng năm, cây lâu năm để có kế hoạch thực hiện theo từng bước;

-  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân giao trả diện tích hành lang bảo vệ công trình đã lấn chiếm, tổ chức ký cam kết đối với các hộ dân sinh sống xung quanh khu vực không đổ rác thải đồng thời phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra theo dõi các hành vi xả thải vào công trình thủy lợi để kịp thời báo cáo xứ lý.

-  Lập kế hoạch cưng chế, giải tỏa đối với những cá nhân, tổ chức cố tình vi phạm, chậm xử lý, khắc phục hậu quả.

-    Đối với những trường hợp Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Đắk Nông đã lập biên bản vi phạm nhưng chưa xử lý, giải quyết, đề nghị Công ty phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn để giải quyết, xử lý dứt diểm theo quy định.

Để có cơ sở rà soát, xác định, phân loại đối tượng lấn chiếm, vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Đắk Nông phối hợp triển khai một số nội dung sau:

- Đề nghị Công ty xây dựng Phương án cm mốc giới xác định hành lang bảo vệ an toàn cụ thể trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, triển khai cắm mốc ranh giới hành lang bảo vệ các công trình thủy lợi do Công ty quản lý trên địa bàn huyện; phối hợp với các ngành chức năng của huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai rà soát, thống kê, phân loại đối tượng sử dụng đất trong hành lang bảo vệ an toàn công trình để có kế hoạch, giải pháp xử lý cụ thể theo quy định.

- Phân công cán bộ thường xuyên kiểm tra, theo dõi, kịp thời báo cáo chính quyền địa phương để phối hp xử lý các hành vi lấn chiếm, đổ rác thải, tự ý vận hành, phá hỏng, lấy cắp thiết bị vận hành cống lấy nước dưới dập.

- Có kế hoạch chống hạn, chống ngập úng cho từng công trình, đặc biệt đối với các công trình lớn, trọng điểm; xây dựng kế hoạch điều tiết nước hợp lý giữa các công trình, các khu vực sản xuất nông nghiệp để người dân chủ động và sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hợp lý nhằm hạn chế tối đa tình trạng người dân lén lút vận hành công trình thủy lợi do thiếu nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp.

UBND huyện Tuy Đức (Công văn số 1805/UBND-VP ngày 29/11/2017):

Trên địa bàn huyện có 28 công trình thủy lợi gồm 23 hồ chứa, 05 đập dâng, 26 km kênh mương phục vụ nước tưới cho diện tích các loại cây trồng của huyện. Sau khi Công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi huyện Tuy Đức báo cáo về các trường hợp vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thì UBND huyện đã ban hành Công văn 425/UBND-VP ngày 24/4/2017, Thông báo số 46/TB-UBND ngày 03/5/2017, Thông báo số 107/TB-UBND ngày 16/10/2017 chỉ đạo UBND các xã phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác các công trình thủy lợi huyện Tuy Đức xử lý các trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo an toàn công trình thủy lợi.

Kiến nghị 4: Vấn đề này đã được UBND các huyện trả lời, cụ thể:

UBND huyện Đắk G’long (Công văn số 3615/UBND-NN ngày 01/12/2017):

Năm 2013, UBND tnh Đk Nông có chủ trương giao Sở Tài nguyên và Môi trường lựa chọn và hợp đồng với Đơn vị tư vấn thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính trên địa bàn huyện Đắk G’long. Đến nay, bản đồ địa chính (đo mới) và hồ sơ địa chính (gồm số mục kê, sổ địa chính) đơn vị tư vấn đã hoàn thiện và bàn giao về cho địa phương quản lý, sử dụng.

Bên cạnh đó, việc kê khai, đăng ký đo đạc giải thửa diện tích đất do chủ quản lý, sử dụng công trình thủy lợi thực hiện.

Để việc rà soát, xây dựng dữ liệu diện tích được tưới từ công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Đắk G’long phù hợp với thực tế, đề nghị Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông liên hệ với UBND huyện Đắk G’long (thông qua phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Đắk G’long và UBND các xã) để được cung cấp bản đồ địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định. Trường họp, các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Đắk G’long do Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông quản lý, sử dụng nhưng chưa được đo đạc bản đồ địa chính mới, khó khăn trong quá trình thực hiện, đề nghị Công ly TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông liên hệ Đơn vị tư vấn để được đo đạc lại cho đúng với thực tế.

UBND huyện Đắk Song (Báo cáo số 614/BC-UBND ngày 30/11/2017):

Trên địa bàn huyện đã có 8 xã, 1 thị trấn triển khai đo đạc chính quy. Bản đồ địa chính (giải thửa) trên địa bàn huyện Đắk Song được đo đạc qua các thời kỳ từ năm 1996 đến năm 2006, năm 2013 triển khai đo đạc trên toàn huyện. Tổng diện tích đã đo đạc là 25.249,69 ha, chiếm 70,57% tổng diện tích đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Trong đó, diện tích đã đo đạc theo tỷ lệ 1/1000 là 3.565,16ha; tỷ lệ 1/2000 là 20.941,22 ha; tỷ lệ 1/10.000 là 724,31 ha.

Đến nay có 8 xã, 1 thị trấn đã được triển khai đăng ký đất đai đã lập bản đồ địa chính.

Việc cung cấp các thông tin liên quan đề xây dựng dữ liệu diện tích tưới các công trình, đề nghị các doanh nghiệp liên hệ UBND xã để được cung cấp bản đồ địa chính khu vực đó, đồng thời đề nghị cung cấp một số loại bản đồ như quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất để làm tài liệu tham khảo thêm.

File đính kèm đáp

Kiến nghị của Công ty Cổ phần Quốc tế Thông Đỏ
“Đề nghị UBND tỉnh xem xét đồng ý chủ trương đầu tư cho doanh nghiệp triển khai dự án nhà máy trái cây đông lạnh tại xã Đắk R’Moan, thị xã Gia Nghĩa vì hiện nay các Sở, ngành chưa...
Kiến nghị của Công ty TNHH một thành viên Dũng Liên Đắk Nông
Công ty TNHH một thành viên Dũng Liên Đắk Nông đang thực hiện dự án Trồng cây ăn trái theo hướng bền vững tại xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Tuy nhiên, nhà đầu tư k...
Kiến nghị của Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu An Phong
Kiến nghị: “Dự án vườn ương cây giống cây trồng công nghệ cao của Công ty tại xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song là dự án thuộc lĩnh vực phát triển nông thôn, miền núi. Đề nghị UBND tỉ...
Kiến nghị của Công ty Nhôm Đắk Nông TKV

Kiến nghị của Công ty cà phê Đức Lập
Kiến nghị 1: Đề nghị giải quyết hồ sơ xin chuyển mục đích cửa hàng xăng dầu Đức Lập

Kiến nghị 2: Phê duyệt kế hoạch sả...
Kiến nghị của Công ty Cổ phần kỹ nghệ gỗ MDF Bison
Kiến nghị 1: Đề nghị UBND tỉnh, Sở Công Thương tiếp tục hỗ trợ công ty duy trì kiểm soát thị trường thu mua, vận chuyển nguyên liệu trên địa bàn tỉnh tránh gian lận thương mại và tránh lặp lại tình hình như quý...
Kiến nghị của Doanh nghiệp Tư nhân Thanh Mai
Kiến nghị: Việc triển khai Dự án, Doanh nghiệp không nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, phối hợp trong vấn đề thỏa thuận, họp bàn để thống nhất đền bù, thỏa thuận diện tích đất đang bị người dân lấn chiếm; đề nghị ...
Kiến nghị của Công ty CP Đông Bắc
Kiến nghị: Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh thu hồi diện tích 213,351 ha đất các hộ dân nhận chuyển nhượng tài sản trên đất, bàn giao về địa phương quản lý, bố trí sử dụng
Kiến nghị của Công ty TNHH Bảo Lâm
Kiến nghị 1: Sớm có quyết định thu hồi diện tích nằm ngoài diện tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty, đã bị người dân chiếm từ trước, giao về cho địa phương quản lý sử dụ...
Kiến nghị của HTX Dịch vụ Nông nghiệp Sông Cầu.
Kiến nghị: Xem xét lại vấn đề thu hồi đất của Dự án HTX.
 
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 54
ngày hôm nay 1614
ngày hôm qua 1001
tuần này 3665
tất cả 1952276