Thông tin chi tiết thủ tục hành chính

Tên thủ tục
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tư được giao nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, trên cơ sở hướng dẫn tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐT ngày 01/3/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vhướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, nộp tại trụ sở Trung tâm Hành chính công tỉnh Đắk Nông (Địa chỉ: Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông, Số 01, đường Điểu Ong, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông. Số điện thoại: 0903.364.195).

Trung tâm hành chính công chuyển hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Bước 2: Sau khiSở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ đề xuất dự án của đơn vị chuẩn bị dự ántổ chức thẩm định theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 6 Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐTngày 01/3/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vhướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định đối với báo cáo nghiên cứu khả thi theo các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 26 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, trên cơ sở hướng dẫn tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐT trên, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hồ sơ thẩm định đề xuất dự án theo theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư và trong thời hạn thẩm định quy định tại khoản 4 Điều 26 Nghị định này.

- Bước 3: Căn cứ hồ sơ trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi của đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tư và hồ sơ thẩm định của đơn vị thẩm định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đắk Nông.

- Qua hệ thống bưu chính công ích.

Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:

(1) Thẩm định:

- Văn bản trình duyệt Báo cáo nghiên cứu khoa học khả thi.

- Dự thảo báo cáo nghiên cứu khả thi.

- Văn bản thỏa thuận giữa UBND tỉnh với nhà Đầu tư (trường hợp nhà đầu tư đề xuất dự án).

- Quyết định phê duyệt đề xuất dự án.

- Các tài liệu văn bản pháp lý có liên quan.

(2) Phê duyệt:

- Văn bản trình duyệt Báo cáo nghiên cứu khoa học khả thi.

- Dự thảo báo cáo nghiên cứu khả thi.

- Văn bản thỏa thuận giữa UBND tỉnh với nhà Đầu tư (trường hợp nhà đầu tư đề xuất dự án).

- Quyết định phê duyệt đề xuất dự án.

- Văn bản thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi

- Các tài liệu văn bản pháp lý có liên quan.


b) Số lượng hồ sơ: 05 bộ (01 bộ gửi UBND tỉnh; 04 bộ gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư).
Thời hạn giải quyết

- Thời hạn Trung tâm hành chính công chuyển hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư 01 ngày làm việc.

-          Thời hạn thẩm định:

+ Đối với dự án nhóm A: Không quá 27 ngày làm việc;

+ Đối với dự án nhóm B: Không quá 19 ngày làm việc;

-          Thời hạn phê duyệt:

+ Đối với dự án nhóm A: Không quá 04 ngày làm việc;

+ Đối với dự án nhóm B: Không quá 04 ngày làm việc;

Cơ quan thực hiện

-   Cơ quan thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

-   Cơ quan phê duyệt: Chủ tịch UBND tỉnh.

Đối tượng thực hiện
Kết quả thực hiện
Báo cáo thẩm định đề xuất dự án của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Quyết định phê chuẩn đề xuất dự án của Chủ tịch UBND tỉnh.
Lệ phí
Tên mẫu đơn, tờ khai

Yêu cầu thực hiện

Căn cứ pháp lý

- Luật đầu tư số 49/2014/QH13 về đầu tư công, được thông qua ngày 18/6/2014 và có hiệu lực ngày 01/01/2015.

- Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

- Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐT ngày 01/3/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Các file đính kèm
 
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Lĩnh vực thủ tục hành chính mà doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp phiền hà nhất khi thực hiện tại tỉnh Đắk Nông
Thống kê truy cập
trực tuyến 36
ngày hôm nay 688
ngày hôm qua 1543
tuần này 12492
tất cả 179951