Phấn đấu đến 2025, 100% xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hỗ trợ cung cấp dịch vụ truy nhập internet băng rộng công cộng
Đăng ngày: (12-07-2023);
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi là Chương trình) với mục tiêu chung là chương trình được triển khai đạt hiệu quả cao, dịch vụ viễn thông công ích được cung cấp theo danh mục, chất lượng, giá cước, đối tượng, phạm vi phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình.
 Chương trình đề ra các mục tiêu cụ thể như sau:
Anh-tin-bai

 

Anh-tin-bai

Đối tượng:

Các hộ gia đình, thành viên hộ gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo; gia đình chính sách người có công với cách mạng và gia đình chính sách xã hội.

Các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông (bao gồm cả điểm trường) và các trạm y tế xã.

Các cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp tham gia triển khai Chương trình trên địa bàn tỉnh.

Nguyên tắc hỗ trợ:

Đối với hỗ trợ điện thoại thông minh, máy tính bảng:

Đối tượng được hỗ trợ chỉ được hỗ trợ một lần và một thiết bị;

Đảm bảo đúng đối tượng và theo thứ tự ưu tiên được hỗ trợ trong phạm vi số lượng thuộc Chương trình;

Không trùng lặp về đối tượng được hỗ trợ của Chương trình với đối tượng được hỗ trợ từ nguồn khác.

Đảm bảo công khai, dân chủ tại cơ sở trong việc đề xuất đối tượng cụ thể được nhận hỗ trợ.

Đối với hỗ trợ dịch vụ viễn thông công ích:

Chất lượng dịch vụ truy nhập internet để sử dụng máy tính bảng đảm bảo yêu cầu phục vụ học tập của học sinh;

Hỗ trợ hàng tháng cho thuê bao sử dụng dịch vụ;

Mức hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy nhập internet để sử dụng máy tính bảng được quy định phù hợp với đặc điểm của từng dịch vụ.

Hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích không trùng lặp với các chương trình, đề án, dự án khác.

Phạm vi thực hiện: trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Triển khai Chương trình bao gồm các nội dung hỗ trợ như sau:

(1) Hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích tại khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông theo quy định tại Mục 1, Chương III, Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT ngày 28/10/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

(2) Hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập internet băng rộng tại các điểm truy nhập công cộng thuộc các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Mục 2, Chương III, Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT ngày 28/10/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

(3) Hỗ trợ trang bị máy tính bảng cho đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo theo quy định tại Thông tư số 09/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

(4) Hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh cho đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định tại Mục 2, Chương IV, Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT ngày 28/10/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

(5) Hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách người có công với cách mạng, gia đình chính sách xã hội theo quy định tại Mục 3, Chương IV, Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT ngày 28/10/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

(6) Hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy nhập internet băng rộng cố định mặt đất tại các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trạm y tế xã và điểm cung cấp dịch vụ internet băng rộng cho cộng đồng dân cư phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định tại Mục 5, Chương IV, Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT ngày 28/10/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai Kế hoạch bảo đảm hiệu quả, đạt các mục tiêu đề ra.

Chi tiết Kế hoạch tại đây./.

Tiến Đạt- Daknong.gov.vn