Tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2023 tỉnh ước đạt 5,23%, đứng thứ 3/5 tỉnh khu vực Tây Nguyên
Đăng ngày: (13-06-2023);
Chiều ngày 7/6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Anh-tin-bai

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu hội trường UBND tỉnh và trực tuyến đến cấp huyện. Đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp; đồng chủ trì có các đồng chí: Lê Văn Chiến, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Tôn Thị Ngọc Hạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Anh-tin-bai

Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì hội nghị

Về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IV, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh Báo cáo số 698/BC-UBND ngày 25/11/2022 về tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Báo cáo số 759/BC-UBND ngày 09/12/2022 về cập nhật, điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế năm 2022 và xây dựng Kế hoạch năm 2023, trong 11 nhóm chỉ tiêu chủ yếu năm 2022 thì có 6/11 nhóm chỉ tiêu vượt kế hoạch, chiếm 54,55%; 5/11 nhóm chỉ tiêu đạt kế hoạch, chiếm 45,45%.

Đến nay, sau khi rà soát, cập nhật số liệu chính thức đến 31/12/2022, kết quả thực hiện 11 nhóm chỉ tiêu năm 2022 có 6/11 nhóm chỉ tiêu vượt kế hoạch; 04/11 nhóm chỉ tiêu đạt kế hoạch; 1/11 nhóm chỉ tiêu không đạt kế hoạch. Nhóm chỉ tiêu không đạt kế hoạch là chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới.

Anh-tin-bai
  

Về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2023

Anh-tin-bai

Lãnh đạo Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản vẫn giữ được ổn định, một số ngành, lĩnh vực có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ và đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện. Trong 11 nhóm chỉ tiêu năm 2023 có 08 nhóm chỉ tiêu có thể đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng, 03 nhóm chỉ tiêu sẽ đánh giá vào cuối năm, cụ thể:

Anh-tin-bai

 

 
Anh-tin-bai

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười phát biểu kết luận

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tham gia thảo luận làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; triển khai thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; xây dựng nông thôn mới...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Văn Chiến đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Tăng cường quản lý công tác thu chi, tăng nguồn thu đặc biệt là nguồn thư từ quyền sử dụng đất; các cấp, các ngành cần thực hiện tiết kiệm chi, dùng những khoản chi chưa thực sự cấp bách...

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Tập trung tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đề ra tại các Nghị quyết, Chương trình, kế hoạch của Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; hỗ trợ, duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; 03 chương trình mục tiêu quốc gia; chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch tỉnh. Đẩy mạnh quản lý công tác thu chi và điều hành có hiệu quả ngân sách nhà nước. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để đẩy mạnh thu hút đầu tư. Phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; tăng cường các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm đời sống Nhân dân. Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường hạn chế tác động của biến đổi khí hậu. Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, tập trung công tác xây dựng chính quyền, tiếp tục triển khai chuyển đổi số…Đồng chí đề nghị các sở, ban, ngành chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh được tổ chức vào tháng 7/2023.

Nguồn: daknong.gov.vn