Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 12/4/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030
Đăng ngày: (22-07-2022);