Về việc lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình , dự án khác trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025
Đăng ngày: (09-06-2022);