V/v góp ý dự thảo Nghị quyết hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19
Đăng ngày: (19-08-2021);
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4632/UBND-KTTH ngày 19/8/2021 về việc góp ý dự thảo Nghị quyết hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1086/TTg-ĐMDN ngày 18/8/2021.
 

Để đảm bảo việc ban hành Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng nhu cầu cần hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid -19, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tham gia, cho ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị quyết hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19 (Có Dự thảo đính kèm).

Ý kiến các của các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị xin gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư và địa chỉ email: dkkd.dno3@gmail.com trước 14h00 ngày 20/8/2021 để kịp thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình Chính phủ ban hành.

Do thời gian gấp, rất mong nhận được sự phối hợp của các đơn vị./.