Lấy ý kiến Quy định trình tự thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Đăng ngày: (13-08-2021);
Ngày 11/8/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn số 1636/SKH-KTĐN về việc góp ý Quy định trình tự thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông