Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh
Đăng ngày: (11-08-2021);
Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định về chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông
Để dự thảo Nghị quyết được hoàn thiện trước khi trình HĐND tỉnh thông qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư  đăng tải toàn văn dự thảo trên Cổng thông tin điện tử của Sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh góp ý vào dự thảo. Thời gian đề nghị đăng tải 30 ngày, từ ngày 04/8/2021 đến ngày 04/9/2021.