Ban hành danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trong lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Đăng ngày: (06-11-2019);
Quyết định số 1809/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa
chọn nhà đầu tư trong lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông